Έγγραφα προς προσκόμιση στην Εφορία


ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ


Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών. Βεβαίωση από το πρωτοδικείο Αθηνών περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Εάν υπάρχει διαθήκη αντίγραφό αυτής και βεβαίωση ότι είναι η τελευταία. Σε περίπτωση αυτοκινήτου και την άδεια κυκλοφορίας. Αίτηση στο Μητρώο Εφορίας Έντυπα Μ1 & Μ7 από Μητρώο
ΕΦΟΡΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Πιστοποιητικά που αφορούν δήλωση κληρονομιάς
Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών. Βεβαίωση από το πρωτοδικείο του τόπου διαμονής περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Εάν υπάρχει διαθήκη αντίγραφό αυτής και βεβαίωση ότι είναι η τελευταία. Αίτηση στο Μητρώο Εφορίας έντυπα Μ1 -Μ7
*Για τις πληροφορίες που παρατίθενται παραπάνω δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.