Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο γραφείο τελετών ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΣΟΦΙΑ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ Ι., αφορούν την πλήρη οργάνωση κηδειών και μνημόσυνων, τον επαναπατρισμό και την αποτέφρωση σωρών, καθώς και τον ανθοστολισμό του χώρου που θα γίνει η τελετή της κηδείας ή του μνημοσύνου.